Úterý - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Úterý
Město Úterý vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Úterý 1
33040 Úterý
Konstantinovič Václav - starosta: 373 312 201
Kozáková Stanislava - účetní: 373 312 035
Zdražilová Ludmila - matrikářka: 373 315 186
Konstantinovič Václav - starosta: 725 041 085
Škarda Zdeněk - místostarosta: 737 816 856
Kozáková Stanislava - účetní: ucetni@mesto-utery.cz
Škarda Zdeněk - místostarosta: mistostarosta@mesto-utery.cz
Zdražilová Ludmila - matrikářka: matrika@mesto-utery.cz
E-mail: Info@mesto-utery.cz
WWW: www.mesto-utery.cz/
ID Datové schránky: ghmbhq6
110140696/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00258466
DIČ: CZ00258466
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet 2017
  doc01639720161206105620.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,96 MB
  Staženo: 1,957×
  Vloženo: 22. 2. 2017
  Rozpočet města na rok 2014
  schválený rozpočet na rok 2014-celý.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 36,58 kB
  Staženo: 1,064×
  Vloženo: 7. 8. 2014
  Rozpočet města na rok 2015
  doc20141204150422.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,91 MB
  Staženo: 1,359×
  Vloženo: 9. 1. 2015
  Rozpočet mšsta Úterý na rok 2020
  doc05897120200110082526.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,31 MB
  Staženo: 446×
  Vloženo: 10. 1. 2020
  Rozpočet na rok 2016
  návrh rozpočtu r. 2016-bez textů.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 80,72 kB
  Staženo: 671×
  Vloženo: 24. 3. 2016

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Úterý
  Úterý 1
  33040 Úterý
 • e-mailem: Info@mesto-utery.cz
 • elektronickým podáním: Info@mesto-utery.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 373312201

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 11:30 12:30 - 16:30
středa 7:00 - 11:30 12:30 - 16:00

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  V současné době není vydán sazebník úhrad za poskytování informací.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  O výši úhrad nebylo rozhodováno

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Licenční smlouva-vzor

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Úterý poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2013

doc20140811113136.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231 kB
Staženo: 910×
Vloženo: 6. 1. 2021

Výroční zpráva 2014

doc20150106094917.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,89 kB
Staženo: 924×
Vloženo: 6. 1. 2021

Výroční zpráva 2015

doc00742620160324151119.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 277,12 kB
Staženo: 713×
Vloženo: 24. 3. 2016

Výroční zpráva 2016

vÝroČnÍ zprÁva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 321,55 kB
Staženo: 642×
Vloženo: 22. 2. 2017

Výroční zpráva 2017

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 291,48 kB
Staženo: 493×
Vloženo: 18. 1. 2018

Výroční zpráva 2018

doc04699820190208093539.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,98 kB
Staženo: 399×
Vloženo: 8. 2. 2019

Výroční zpráva 2019

2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 285,11 kB
Staženo: 218×
Vloženo: 10. 1. 2020

Výroční zpráva 2020

výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,56 kB
Staženo: 163×
Vloženo: 16. 3. 2021

Výroční zpráva 2021

106-1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,97 kB
Staženo: 116×
Vloženo: 31. 1. 2022

Výroční zpráva 2022

výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,51 kB
Staženo: 47×
Vloženo: 23. 3. 2023

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (403.65 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb. (283.14 kB)

Rok 2020

Žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 3. 7. 2020

Rok 2019

Žádost o poskytnutí imformace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 9.1.2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Rok 2018

Žádost o poskytnutí inf. dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Rok 2017

Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.2.2017 spol. Instav Media s.r.o. Praha

Poskytnutí informace společnosti Instav Media s.r.o. Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném pístupu k informacím

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí a poskytnutí informace ze dne 5.7.2017 CODES CZ

Rok 2016

Žádost o poskytnutí informace ze dne 12.2.2016 spol. Instav Media s.r.o. Praha

Poskytnutí informace společnosti Instav Media s.r.o. Praha

 

Rok 2015

Žádost o poskytnutí informace ze dne 11.12.2015 spol. Heagl s.r.o. Frýdek-Místek

Poskytnutí informace spol. Heagl s.r.o. Frýdek-Místek

 

Rok 2013

Městu Úterý nebyly podány v roce 2013 žádné písemné žádosti o informaci. Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně a nebyl uplatňován žádný nárok na písemné zodpovězení.

Žádost o poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci objektu v MPZ Úterý / VPZ Olešovice z rozpočtu Města Úterý

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Úterý - MPR, MPZ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 197×
Vloženo: 16. 1. 2020

Žádost o přidělení bytu

doc20150616083549.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 329,67 kB
Staženo: 945×
Vloženo: 16. 6. 2015

Žádost o uzavření manželství mimo...

Žádost o povolení uzavření manželství mimimo.....doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31,5 kB
Staženo: 817×
Vloženo: 7. 8. 2014

Žádost o vydání matričního dokladu

Žádost o vydání matr.dokladu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,63 kB
Staženo: 823×
Vloženo: 7. 8. 2014

Co když orgán žádosti nevyhoví

§ 16
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.


 

 

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
 

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
 

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
 
a) postup povinného subjektu potvrdí,
 
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
 

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
 

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
 

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 67 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 67 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.


 

 

 •